ಮಂಗಳವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 11, 2008

ಸಯಾರಿಗಿ ಓರಿದಿ!

ಓವುದುದು ಹೇಗೆ? ಯಾತ್ತಾದವರು ಯೋದ್ದೀಸಿಚಿರ? ಇಲ್ಲಿ ಕೈಗಿತಪ್ಪಾದೆ ಎಂದು ಖಂಡಿತ ಭಾಸಬೇವಿಡಿ. ಮುಂದೆ ಓದದಿರೆ ಸಯಾರಿಗಿ ತಿಯುತ್ತಳಿದೆ!

ಬ್ರಿನ್ನಿಟನ್ನ ಯೂಯೊಂವನಿದಟಿರ್ಸಿರ ಸಂಯಿಂಧಶೋನೆದ ಈ ವಿಷಯ ಬೆಕಿಳಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಒಂದು ಪದದಲ್ಲಿ ಅರಗಳಕ್ಷನ್ನು ಯಾವ ರೀಯತಿಲ್ಲಿ ಜೋದ್ದಾಸಿಡಿರೆ ಎಂಬುದು ಮುವಖ್ಯಲ್ಲ. ಮೊಲಿದನ - ಕೊನೆಯ ಅಗರಕ್ಷಳು ಸ್ವಲ್ಲಿದಸ್ಥಾದ್ದನರೆ ಸರಿ. ಮದಲ್ಲಿಧ್ಯನ ಅರಗಕ್ಷಳು ಚೆಲ್ಲಿದಲ್ಲಾಯಾಪಿರೂ ಚಿಂಯಿತೆಲ್ಲ. ಯಾದಕೆಂರೆ ಓವಾದುಗ ಒಂದು ಪವದನ್ನು ಇಯಾಡಿಗಿ ಓವೆದುತ್ತೇಯೆ ಹೊರತು ಅರಕ್ಷದ ನಂತರ ಅರವಕ್ಷಲ್ಲ.

ಇಂಗ್ಲೀಷಿನ ಮೂಲ ಇಲ್ಲಿದೆ:
This is quite amazing! really.

Aoccdrnig to a rscheearch at an Elingsh uinervtisy, it deosn't mttaer in waht oredr the ltteers in a wrod are, the olny iprmoetnt tihng is taht frist and lsat ltteer is at the rghit pclae. The rset can be a toatl mses and you can sitll raed it wouthit porbelm. Tihs is bcuseae we do not raed ervey lteter by itslef but the wrod as a wlohe.